သတင္းမ်ား

 ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္ ဓါတ္ပုံမွတ္တမ္း ‘ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္အသင္း + ျမန္မာေရြ႕လ်ားပညာေရးစီမံကိန္း’ ေရေဘးကူညီေရးအဖြဲ႔ ႏွင့္ လုပ္အားေပးမ်ား ေညာင္တုန္းႏွင့္ သက္ကယ္ကၽြန္း ေဒသမ်ားသို႔ ကုန္းတတန္ ေရတတန္သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး…
(၁) ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ ‘ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္အသင္း + ျမန္မာေရြ႕လ်ားပညာေရးစီမံကိန္း’ ေရေဘးကူညီေရးအဖြဲ႔ ႏွင့္ လုပ္အားေပးမ်ား ျမန္မာေရြ႕လ်ားပညာေရးစီမံကိန္း အလုပ္႐ုံတြင္ ေရေဘးကူပစၥည္းမ်ားကို လုပ္အားေပး ထုပ္ပိုးၿပီး…
ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရေဘးတြက္ ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္အသင္းႏွင့္ myME အဖြဲ႔ တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ ရာ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၇ ရက္ ေန႔က myME…
ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္အသင္း Citizen of Burma Award Organization  www.citizenofburma.org                      သတင္းထုတ္ ျပန္ခ်က္ - ဗ/၁/၂ဝ၁၅    ရက္စြဲ။ ။ဇူလိုင္လ…
ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္ဆုရွင္ ဦးေက်ာ္သူ ‘ေရမြန္မက္ေဆးေဆး’ ဆု ရရွိျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဝမ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူေၾကာင္း သေဘာထားထုုတ္ျပန္ခ်က္   ရက္စြဲ - ၂ဝ၁၅ ခုုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂၉ ရက္…
You are here: Home သတင္းႏွင့္မွတ္တမ္း Documentations သတင္းမ်ား News