သတင္းမ်ား

"ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႏွစ္ ၁၀၀ ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ ျပည္ပမွ စာစုမ်ား" စာအုပ္ ကို ဒီဇိုင္းေမာင္ေမာင္ေအာင္ - စာအုပ္ မ်က္ႏွာဖုံး ျဖင့္ ၂၀၁၅…
ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္အသင္း ဌာနခြဲမ်ားက ၂ လ တႀကိမ္ “ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရေဘးသင့္ေဒသမ်ားရွိ ေက်ာင္းမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး အစီအစဥ္။” လုပ္ငန္းၿပီးစီးမႈ/တိုးတက္မႈ မွတ္တမ္း(Progress Report As of…
“ျပည္သူမ်ားမွ ျပည္သူမ်ားသို႔ ဝိုင္းကူစို႔” ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္းရွိ ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္ အသင္းဌာန ခြဲမ်ား ႏွင့္အတူ အရီဇိုးနားျပည္နယ္ေရာက္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမိသားစုမ်ား၏ အလွဴေငြမ်ားျဖင့္ ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္အသင္း (အရီဇိုးနားဌာနခြဲ) က…
FUNDRAISING MUSIC TOUR (USA) FOR NLD HEALTH & EDUCATION NETWORKS AND FLOOD VICTIMS NEW SCHEDULE…
 ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္ ဓါတ္ပုံမွတ္တမ္း ‘ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္အသင္း + ျမန္မာေရြ႕လ်ားပညာေရးစီမံကိန္း’ ေရေဘးကူညီေရးအဖြဲ႔ ႏွင့္ လုပ္အားေပးမ်ား အဂၤပူ ေဒသသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ေရေဘးကူပစၥည္းမ်ားကို ေဒသခံမ်ားသို႔…
 ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္ ဓါတ္ပုံမွတ္တမ္း ‘ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္အသင္း + ျမန္မာေရြ႕လ်ားပညာေရးစီမံကိန္း’ ေရေဘးကူညီေရးအဖြဲ႔ ႏွင့္ လုပ္အားေပးမ်ား သက္ကယ္ကၽြန္း ေဒသမ်ားသို႔ ကုန္းတတန္ ေရတတန္သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ေရေဘးကူပစၥည္းမ်ားကို…
You are here: Home သတင္းႏွင့္မွတ္တမ္း Documentations သတင္းမ်ား News