ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရေဘးကူမွတ္တမ္း

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရေဘးကူမွတ္တမ္း (5)

 ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္ ဓါတ္ပုံမွတ္တမ္း

‘ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္အသင္း + ျမန္မာေရြ႕လ်ားပညာေရးစီမံကိန္း’ ေရေဘးကူညီေရးအဖြဲ႔ ႏွင့္ လုပ္အားေပးမ်ား အဂၤပူ ေဒသသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ေရေဘးကူပစၥည္းမ်ားကို ေဒသခံမ်ားသို႔ ေပးအပ္လႉဒါန္းခဲ့သည္။

 ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္ ဓါတ္ပုံမွတ္တမ္း

‘ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္အသင္း + ျမန္မာေရြ႕လ်ားပညာေရးစီမံကိန္း’ ေရေဘးကူညီေရးအဖြဲ႔ ႏွင့္ လုပ္အားေပးမ်ား သက္ကယ္ကၽြန္း ေဒသမ်ားသို႔ ကုန္းတတန္ ေရတတန္သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ေရေဘးကူပစၥည္းမ်ားကို ေဒသခံမ်ားသို႔ ေပးအပ္ခဲ့သည္။

 ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္ ဓါတ္ပုံမွတ္တမ္း

‘ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္အသင္း + ျမန္မာေရြ႕လ်ားပညာေရးစီမံကိန္း’ ေရေဘးကူညီေရးအဖြဲ႔ ႏွင့္ လုပ္အားေပးမ်ား ေညာင္တုန္းႏွင့္ သက္ကယ္ကၽြန္း ေဒသမ်ားသို႔ ကုန္းတတန္ ေရတတန္သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ေရေဘးကူပစၥည္းမ်ားကို ေဒသခံမ်ားသို႔ ေပးအပ္ခဲ့သည္။

(၁) ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္

‘ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္အသင္း + ျမန္မာေရြ႕လ်ားပညာေရးစီမံကိန္း’ ေရေဘးကူညီေရးအဖြဲ႔ ႏွင့္ လုပ္အားေပးမ်ား ျမန္မာေရြ႕လ်ားပညာေရးစီမံကိန္း အလုပ္႐ုံတြင္ ေရေဘးကူပစၥည္းမ်ားကို လုပ္အားေပး ထုပ္ပိုးၿပီး ‘ ျမန္မာေရြ႕လ်ားပညာေရးစီမံကိန္း’ စာသင္ကားေပၚတင္ ခဲ့သည္။ ( ဓါတ္ပုံ နံပါတ္ ၁ - ၈၂)

 

(၂) ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္

ေညာင္တုန္းႏွင့္ သက္ကယ္ကၽြန္း ေဒကမ်ားသို႔ ပို႔ရန္ ကားမ်ားျဖင့္ သယ္ခဲ့ၿပီး ၉ ရက္ေန႔တြင္ ကားေပၚမွ ေလွေပၚသို႔ေျပာင္းတင္ခဲ့ၾကသည္။( ဓါတ္ပုံ နံပါတ္ ၈၃ - ၉၂)

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရေဘးတြက္ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္အသင္းႏွင့္ myME အဖြဲ႔ တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ။

ပူးတြဲပါ ဓါတ္ပုံမ်ားမွာ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၇ ရက္ ေန႔က myME ႐ုံး တြင္ ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္အသင္းႏွင့္ myME အဖြဲ႔တို႔မွ လုပ္အားေပးမ်ားျဖင့္ ျပင္ဆင္ေနပုံ

Donated food and emergency supplies from #COBA Chapters and families arrived to #myMEproject office yesterday(August 6,2015) . COBA members, myME members and devoted volunteers will be heading over to Irrawaddy Delta region; Nyaung-Don (ေညာင္တုန္း), Thet-Ke-Kyun (သက္ကယ္ကၽြန္း), and Ingapu (အဂၤပူ) on Sunday to hand them over to flood victims.

You are here: Home သတင္းႏွင့္မွတ္တမ္း Documentations မွတ္တမ္းမ်ား Records ဓာတ္ပံု Photos ဓါတ္ပုံ Album ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရေဘးကူမွတ္တမ္း Flood Relief Mission